fbpx

Általános Szerződési Feltételek

A Spielmann Kft. által üzemeltetett dasbrot.hu Bolt általános szerződési feltételei és üzletszabályzata

 • Fogalmak:
 • Eladó: Spielmann Kft.
 • Megrendelő: Spielmann Kft. által üzemeltetett weboldalon leadott rendelés alapján a dasBrotHu kenyér, vagy egyéb termék vevője.
 • Weboldal: Spielmann Kft. által üzemeltetett http://dasbrot.hu elérési cím alatt található weboldal.
 • Online bolt: Az Eladó által üzemeltetett online értékesítési platform (dasbrot.hu online bolt)
 • Termék(ek): A Weboldalon található dasBrotHu kenyér vagy egyéb termékek.
 • Ptk.: A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény
 • Kormányrendelet: A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26) Kormány rendelet 
 1. Üzemeltetői (eladói) adatok ismertetése
 2. Jelen Üzletszabályzat hatálya és tárgya
  • 2.1 A jelen Üzletszabályzat hatálya a felek között kenyér, pékáru elkészítésére létrejött vállalkozási jogviszonyra, alkalmanként egyéb Termékek adásvételére, illetve házhozszállítás esetén árufuvarozási jogviszonyra terjed ki. A jelen Üzletszabályzat rendelkezéseitől a felek egyező akarattal írásban eltérhetnek, mely esetben az Üzletszabályzat vonatkozó rendelkezései helyébe a felek külön megállapodása lép.
  • 2.2 A Megrendelő és az Eladó megállapodnak, hogy az Eladó által üzemeltetett online bolt elvégzi a Megrendelő által megrendelt típusú és mennyiségű kenyér, pékáru elkészítését.
 3. A megvásárolható Termékek bemutatása és megrendelése
  • 3.1 Az Eladó a Weboldalon online rendelési felületet biztosít a Megrendelő részére, amely rendelési felületen az Eladó a Termékeket megrendelésre kínálja fel a Weboldal látogatói számára.
  • 3.2 A Megrendelő az online felületen a regisztráció elvégzése után tudja a Termékeket megrendelni, majd átutalással tudja a Termékek ellenértékét kiegyenlíteni.
  • 3.3 A Megrendelő a rendelés elküldésével bízza meg az Eladót a megrendelés teljesítésével.
  • 3.4 Amennyiben a megrendelést az Eladó nem tudja teljesíteni, erről a Megrendelőt elektronikus levélben értesíti.
  • 3.5 Az online boltban vásárolt Termékek jellemzőit a Megrendelő az adott Termék mellett feltüntetett adatokból és fényképből ismerheti meg részletesen.
 4. A szerződés létrejötte
  • Az Eladó és a Megrendelő között a szerződés a Weboldalon a „kosárba”, „fizetés” gombok, és a regisztrált felhasználóként történő bejelentkezést követően a „megrendelem” gomb megnyomásával jön létre. A megrendelésről és az így létrejött szerződésről az Eladó a Megrendelő részére elektronikus levél útján visszaigazolást küld.
 5. Az árajánlat és a szolgáltatás díja
  • 5.1 A Weboldalon az egyes Termékek részletes jellemzése és fotója mellett megtalálható a Termékek vételára. A részletes ismertetőoldalon feltüntetett vételár a jogszabályban meghatározott mértékű általános forgalmi adó összegét tartalmazza.
  • 5.2 Házhozszállítás megrendelése esetén a megrendelt Termék(ek) vételárához az Eladó hozzászámítja házhozszállítási szolgáltatás Weboldalon feltüntetett költségét.
 6. A megbízástól való elállás
  • 6.1 A megrendelés elküldését, illetve a felek közötti szerződés létrejöttét követően a Megrendelő nem kérheti a megrendelés módosítását. A megrendelés elküldését követően a Megrendelő a Kormányrendelet 29. § c) és d) szerint a szerződéstől való elállásra kenyér, pékáru vonatkozásában nem jogosult.
 7. A megbízás teljesítése és a fizetés
  • 7.1 A megrendelő a megrendelt termék ellenértékét banki átutalással egyenlíti ki
  • 7.2 A megrendelés alapján fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és a visszaigazoló elektronikus levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát a Megrendelő a teljesítéskor, a Termék futárszolgálatnak történő átadásakor elektronikus formában kapja meg.
  • 7.3 A megrendelt Terméket a Megrendelő aWeboldalon kiválasztott módon kapja meg. (Átvevőponton veszi át vagy futárszolgálat választása esetén a megjelölt címen.)
  • 7.4 A Megrendelő kötelezettsége a Termék(ek)et a kézbesítéskor a futár jelenlétében megvizsgálni, és a Termék(ek)en esetlegesen észlelt sérülést jelezni. Ezen kötelezettség elmulasztásából eredő kárért az Eladót felelősség nem terheli.
 8. Minőségi kifogás és szavatosság
  • 8.1 Az Eladó minőségi garanciát vállal az általa árusított Termékekre.
  • 8.2 Amennyiben a Termékkel szembeni minőségi kifogás a Termék szemmel látható tulajdonságára vonatkozik (pl.: külső sérülés), úgy a Megrendelő kifogását a Termék átvételével egyidejűleg köteles közölni az Eladóval. Amennyiben a Termékkel szembeni minőségi kifogás a Termék szemmel nem látható tulajdonságára vonatkozik, úgy a minőségi kifogását a Megrendelő az adott Termékre vonatkozó eltarthatósági idő lejártáig, de legkésőbb a rendelés teljesítésétől számított 48 óráig jelezheti az Eladónak.
  • 8.3 Ha a megrendelt Termék hibás, esetleg a szállítás során megsérült, akkor azt az Eladó díjmentesen kicseréli.
  • 8.4 Amennyiben az Eladó a hibás Terméket azonos Termékre kicserélni nem tudja, úgy a Megrendelő választásától függően az Eladó a megrendelt Terméket másik Termékkel helyettesítheti, vagy a vételárat a Megrendelő részére visszatérítheti.
  • 8.5 A termék egyedi jellege miatt a Weboldalon feltüntetett jellemzőktől, illetve a színes fotótól apró eltéréseket mutathatnak, amely apró eltérésekért az Eladót felelősség nem terheli.
  • 8.6 Az Eladó tájékoztatja továbbá a Megrendelőt, hogy a termékek glutént tartalmaznak!
 9. Kártérítési felelősség
  •  Az Eladó kizárja felelősségét a Termék késedelmes elkészítéséből és szállításából eredő kár tekintetében. Jelen pont szerinti felelősségkizárás nem alkalmazandó a Ptk. 314. § (1) bekezdésnek megfelelően a szándékosan, súlyos gondatlansággal vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegéssel okozott károk vonatkozásában.
 10. Adatvédelem
  • Adatkezelési szabályzatunk a GDPR mellékletben található.
 11. Záró rendelkezések
  • 12.1 A jelen Üzletszabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Kormányrendelet és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadók.
  • 12.2 A Weboldal böngészésével, és megrendelésének rögzítésével a Megrendelő elfogadja ezen Üzletszabályzat feltételeit, továbbá adatkezelési elveit.

Spielmann Üzletviteli Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság